محیط کاری گروه فناوری سپنتام، فضایی دوستانه، پویا، نوگرا و شایسته‌سالار است  و استخدامی سپنتام بر پایه‌ی مشارکت و هم‌افزایی پایدار بنا شده است. ما معتقدیم،کار زندگی است و رشد و بالندگی سازمانی، در کنار رشد و توسعه‌ی فردی یکایک کارکنان معنا می‌یابد و قدرت یک زنجیر بسته به استحکام ضعیف ترین حلقه آن است.لذا ما برای رشد علمی ،تجربه و نشاط نیروهای متعهد خود هزینه میکنیم.

فرم های همکاری با ما

استخدامی سپنتام
استخدامی سپنتام
استخدامی سپنتام