مشاوره کسب و کار و مراحل کار با گروه فناوری سپنتام

روند ارتباط گروه فناوری سپنتام با کارفرمایان محترم باتوجه به نوع فعالیت ایشان و بررسی کمبودها و نیازهای آن مجموعه با ارائه مشاوره کسب و کار و انجام تحلیل های تخصصی به شش مرحله کلی رو به رو تعریف میگردد.

برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی۳

برنامه‌ریزی زمانی و فنی برای اجرا مراحل کار

تحلیل و بررسی

تحلیل و بررسی۲

با توجه به نیازسنجی، تحلیل و بررسی امکانات موجود و راهکارهای ممکن

نیازسنجی

نیازسنجی۱

شناخت سازمان و کسب و کار شما در جلسات اولیه

آموزش و پشتیبانی

آموزش و پشتیبانی۶

ارائه پشتیبانی ۲۴ ساعته و آموزش‌های مورد نیاز

اجرا و پیاده‌سازی

اجرا و پیاده‌سازی۵

عملی شدن ایده‌ها و پیاده‌سازی راهکارهای تخصصی

طراحی

طراحی۴

انجام ایده‌پردازی‌های مورد نیاز و طراحی اولیه‌

نیازسنجی

نیازسنجی۱

شناخت سازمان و کسب و کار شما در جلسات اولیه

تحلیل و بررسی

تحلیل و بررسی۲

با توجه به نیازسنجی، تحلیل و بررسی امکانات موجود و راهکارهای ممکن

برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی۳

برنامه‌ریزی زمانی و فنی برای اجرا مراحل کار

طراحی

طراحی۴

انجام ایده‌پردازی‌های مورد نیاز و طراحی اولیه‌

اجرا و پیاده‌سازی

اجرا و پیاده‌سازی۵

عملی شدن ایده‌ها و پیاده‌سازی راهکارهای تخصصی

آموزش و پشتیبانی

آموزش و پشتیبانی۶

ارائه پشتیبانی ۲۴ ساعته و آموزش‌های مورد نیاز

راه اندازی ویپ

درخواست مشاوره کسب و کار

راه اندازی ویپ