نیازسنجی
تحلیل و بررسی
طراحی
اجرا و پیاده سازی
پشتیبانی

مراحل کار با گروه فناوری سپنتام

روند ارتباط گروه فناوری سپنتام با کارفرمایان محترم باتوجه به نوع فعالیت ایشان و بررسی کمبودها و نیازهای آن مجموعه با انجام تحلیل های تخصصی به پنج مرحله کلی رو به رو تعریف میگردد.

گروه فناوری سپنتام

درخواست مشاوره

گروه فناوری سپنتام